O škole

Nostrifikace

Základní informace

Průběh zkoušky

1. Stanovení termínu zkoušky

Termíny zkoušek (rozpis zkoušek) obdrží žadatel na e-mail uvedený v žádosti o uznání zahraničního vzdělání. S případnými dotazy se můžete e-mailem obracet na Mgr. Stanislava Hrnčíře – hrncir.s@ceskolipska.cz.

2. Forma zkoušky

Písemná nebo ústní resp. praktická. V případě ústní zkoušky je vždy 20 minut na přípravu a 15 minut na prezentaci zadaného tématu. Konkrétně je specifikována u jednotlivých předmětů.

3. Tlumočník

Zkoušený má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu soudních tlumočníků.

Tlumočníka si zkoušený obstará na vlastní náklady.

Při zkouškách konaných písemnou nebo praktickou formou (matematika, informatika) může tlumočník tlumočit pouze jednomu zkušenému.

4. Slovník

Zkoušený může použít dvojjazyčný slovník v papírové podobě (nikoliv v elektronické). Slovník nesmí obsahovat výklad gramatických jevů.

Dokumenty ke zkoušce

  1. Originál usnesení o vykonání nostrifikační zkoušky Odboru správních činnosti ve školství MHMP.
  2. Doklad totožnosti.

Legislativa

  1. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, §16 odst. 3
  2. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnicích, ve znění pozdějších předpisů
  3. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, §108
  4. Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Rozsah zkoušek odpovídá gymnaziálnímu učivu dle Školního vzdělávacího programu.

Zkoušku nelze opakovat.

Český jazyk a literatura

Zkouška probíhá ústní formou.

Okruhy pro zkoušku z českého jazyka a literatury

Anglický jazyk

Zkouška probíhá ústní formou. Zkoušený si z níže uvedených okruhů tři vylosuje, následně bude mít 20 minut na přípravu a 15 minut na jejich představení.

Okruhy pro zkoušku z anglického jazyka

Francouzský jazyk

Zkouška probíhá ústní formou. Zkoušený si z níže uvedených okruhů tři vylosuje, následně bude mít 20 minut na přípravu a 15 minut na jejich představení.

Okruhy pro zkoušku z francouzského jazyka

Německý jazyk

Zkouška probíhá ústní formou. Zkoušený si z níže uvedených okruhů tři vylosuje, následně bude mít 20 minut na přípravu a 15 minut na jejich představení.

Okruhy pro zkoušku z německého jazyka

Dějepis

Zkouška probíhá ústní formou.

Okruhy pro zkoušku z dějepisu

Zeměpis

Zkouška probíhá ústní formou. Zkoušený má 15 minut na přípravu a 15 minut je vlastní zkoušení.

Okruhy pro zkoušku ze zeměpisu

Základy společenských věd

Zkouška probíhá ústní formou. Zkoušený má 15 minut na přípravu a 15 minut je vlastní zkoušení.

Okruhy pro zkoušku ze základů společenských věd

Matematika

Nostrifikační zkouška z matematiky  probíhá formou písemné zkoušky. Doba na vypracování testu je 60 minut. Ke zkoušce jsou povolené psací a rýsovací potřeby, kalkulačka, která neumožňuje práci v grafickém režimu (mobilní telefon nelze jako kalkulačku použít) a Matematicko-fyzikální tabulky pro střední školy.

Okruhy pro zkoušku z matematiky

Fyzika

Zkouška probíhá ústní formou. Ke zkoušce jsou povolené Matematicko-fyzikální tabulky pro střední školy.

Okruhy pro zkoušku z fyziky

Chemie

Zkouška probíhá ústní formou.

Okruhy pro zkoušku z chemie

Biologie

Zkouška probíhá ústní formou. Zkoušený má 15 minut na přípravu a 15 minut je vlastní zkoušení.

Okruhy pro zkoušku z biologie

Informatika 

Nostrifikační zkouška z informatiky a výpočetní techniky se skládá z teoretické části (tematické okruhy) a z praktické části (ovládání programů MS Word, Excel a PowerPoint). Trvání každé části je 15 minut. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba prospět v obou částech.

Okruhy pro zkoušku z informatiky

 

 

Gymnázium Českolipská
Českolipská 373
Praha 9
283 882 028
info@ceskolipska.cz
V Praze vytvořilo studio
Craft & Ideas