O škole

O nás

Kdo jsme

skolni_budova

Jsme osmileté a čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením. Sídlíme v jedné budově, jejímž vlastníkem je Hlavní město Praha, zřizovatel školy, na adrese Českolipská 373, Praha 9.

Studium

Studijní programy

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro osmileté a čtyřleté gymnázium, platného od 1. 9. 2016.

Cizí jazyky

Vyučujeme následující cizí jazyky: anglický, německý, francouzský jazyk a latinu. Pro všechny ročníky od začátku studia je povinný anglický jazyk. Povinně volitelný je německý a francouzský jazyk od sekundy nebo prvního ročníku čtyřletého studia. Pro poslední dva ročníky studia je pak volitelná latina.

Vybavení školy

Učebna výpočetní techniky

Učebna informatik výpočetní techniky

Výuku informatiky a výpočetní techniky zabezpečujeme ve dvou učebnách. Učebny jsou vybaveny stolními počítači s operačním systémem Windows 7 a připojením na internet. Pro výuku je na počítačích nainstalován Microsoft Office 2013, program pro výuku psaní všemi deseti, programy pro výuku programování a počítačovou a technickou grafiku a další. Součástí každé učebny je skener, tiskárna a dataprojektor.

Počítače jsou propojeny školní 100 MBitovou sítí a připojeny k internetu – symetrické neagregované připojení o rychlosti 30 Mb/s.

Výtvarná výchova

Výuku výtvarné výchovy poskytujeme ve dvou odborných učebnách, ve kterých mají žáci možnost seznámit se s nejrůznějšími výtvarnými technikami. V jedné učebně se žáči naučí pracovat s hrnčířským kruhem a lisem nebo vypalovat keramiku, k dispozici je velká a malá pec. Druhá učebna je vybavena ergonomickými stoly s náklopnou deskou.

Tělocvičny

Žáci u nás mají široké možnosti sportovat a aktivně trávit volné chvíle. Nabízíme jim tři zrekonstruované tělocvičny různé velikosti, z nichž jednu využíváme také jako taneční sál (tzv. „galerie“). V dobrém počasí pak máme k dispozici venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Zrekonstruované atrium je výsledkem spolupráce Gymnázia Českolipská a SRPŠ gymnázia. Ze získaných finančních prostředků od rodičů žáků gymnázia jsme upravili prostor, který mohou studenti využívat ve chvílích svého volna.

Velká tělocvična

Velká tělocvična

Malá tělocvična

Malá tělocvična

Atrium u tělocvičny

Atrium u tělocvičny

Všechny prostory nabízíme k pronájmu (více informací).

Knihovna a studovna

knihovna-studovna

Studovna je vybavena PC s připojením na internet a slouží zároveň jako druhá učebna informatiky. Dále je studovna vybavena audiovizuální a prezentační technikou, díky které zde probíhají nejrůznější prezentační akce, semináře, přednášky atd. Odpoledne v provozních hodinách knihovny je studovna k dispozici studentům.

Prostory také nabízíme k pronájmu (více informací).

Další učebny

 • Odborné pracovny a laboratoře pro přírodovědné předměty
 • Multimediální učebny chemie, zeměpisu, dějepisu a základů společenských věd
 • Jazykové učebny

Školní jídelna

skolni_jidelna

Školní jídelna s vlastní kuchyní je součástí areálu školy. Žáci si mohou denně vybírat ze tří jídel a objednávat si je přes internet. Kuchyně má kapacitu až na 800 jídel.

Stravování se řídí vyhl. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. V podmínkách školy je tato vyhláška upřesněna Provozním řádem ŠJ.

Školní wi-fi

Po celé budově školy jsme pro studijní potřeby žáků a pedagogů zřídili školní wi-fi síť. Finanční prostředky na její zřízení poskytlo SRPŠ.

SSID wifi sítě je gycl, heslo je možné získat u Mgr. Kozla.

 

Aktivity pro studenty

 • plavání pro studenty prim a maturitních ročníků v rámci TV (koná se v bazénu Hotelu Duo)
 • každoroční úvodní adaptační soustředění pro studenty prim a prvních ročníků čtyřletého studia
 • lyžařské kurzy pro studenty sekund, kvint a 1. ročníku 4-letého gymnázia (podle zájmu studentů i v zahraničí)
 • sportovně turistický kurz pro studenty sext resp. 2. ročníku 4-letého gymnázia
 • odborné exkurze a poznávací zájezdy po celé ČR a také do zahraničí (Anglie, Německo, Francie, Belgie)
 • Gymnázium má kontakty se školou podobného typu ve Francii (městečko Meaux nedaleko Paříže) – jednou za dva roky probíhají výměnné pobyty.

Vánoční akademie

Naši žáci a vyučijící hudební a výtvarné výchovy každoročně připravují Vánoční akademii, která se koná pravidelně v prosinci v Salesiánském divadle. Ve vestibulu divadla žáci prezentují vlastní práci keramického kroužku jako součást akademie.

Divadelní představení

Naši žáci se dobrovolně zapojují v rámci muzikálového souboru a orchestru gymnázia. Pravidelně vystupují pro rodiče a další zájemce.

Aktivity ve volném čase

 • v odpoledních hodinách škola organizuje pro studenty sportovní a jazykové kroužky
 • žáci se v průběhu školního roku účastní mnoha sportovních a výtvarných soutěží

Volná místa

K okamžitému nástupu přijmeme do školní jídelny kuchařku nebo pomocnou kuchařku, která by byla ochotná se zaučit v hromadném stravování. Vyučení v oboru není nutné, praxe ve stravovacím provozu výhodou. Požadujeme pracovitost, spolehlivost a kladný vztah k vaření. Tel. 731 516 882, email: jidelna@ceskolipska.cz

Partneři školy

Mezi hlavní sponzory naší školy patří:

 • Sdružení rodičů a přátel školy
 • M. Němec (Elektropožární servis)

Školská rada

Na základě §167 a §168 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, byla dne 7. 6. 2005 zřízena školská rada. Školská rada
a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

  V současné době (po volbách v květnu 2014) pracuje ve složení:

 • Ing. Zdeněk Davídek, Bohuslav Dubanský, MBA (zástupci zřizovatele)
 • Mgr. Hana Gottfriedová, Mgr. Michal Janovský (zástupci ped. sboru)
 • Milada Voborská, Zuzana Kalendová (za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky)

SRPŠ

Od školního roku 1999/2000 pracuje při škole Sdružení rodičů a přátel školy, jehož největším přínosem je zlepšení spolupráce mezi školou a rodiči studentů. Ta se již tradičně projevuje finančními dary z rozpočtu sdružení na maturitní ples školy a na vybavení školy, popř. sdružení přispívá studentům na jejich akce – poslední zvonění maturantů 2011. SRPŠ je každoročně pořadatelem, resp. spolupořadatelem kulturních a sportovních akcí – podzimní opékání buřtů, Českolipská olympiáda, výtvarné dílny.

Pronájem prostor

Hledáte volné prostory pro sportování nebo výuku a přednášky? K pronájmu nabízíme všechny naše tělocvičny, přednáškový sál a vybrané učebny. V případě zájmu o pronájem nás kontaktujte na tel: +420 604 215 447 (Mgr. Jaromír Kozel).

Volné termíny v tělocvičnách (stav k 1. 1. 2018):

velká   tělocvična malá tělocvična galerie   (taneční sál)
pondělí xxx     17.00 – 18.00,     21.00 – 22.00 xxx
úterý 21.00 – 22.00 xxx xxx
středa xxx 19.30 – 22.00 xxx
čtvrtek xxx xxx xxx
pátek 19.00 – 20.00 xxx xxx

O víkendech pouze po tel. dohodě!

 

Ceník pronájmů

Níže uvedené ceny jsou konečné v případě sportovních akcí a dlouhodobých pronájmů, v ostatních případech bude účtována DPH dle aktuálních sazeb.

prostor    cena za hod.   (60 min.)
velká tělocvična (18 x 30 m)    450,- Kč
malá tělocvična (12 x 18 m)    350,- Kč
galerie – taneční sál (6 x 18 m)    200,- Kč
učebna    200,- Kč
studovna (přednáškový sál) bez projektoru    500,- Kč
studovna (přednáškový sál) s projektorem    800,- Kč

Projekt OPPA

Od 1. 7. 2013 do 30. 3. 2015 byl na škole realizován projekt Inovace výuky gymnázia Českolipská v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (http://www.prahafondy.eu).

  

Hlavním cílem našeho projektu byla inovace vzdělávacích programů na Gymnáziu Českolipská především v oblasti výuky matematické, přírodovědné a jazykové, a dále spolupráce s vysokými školami na podporu přechodu našich studentů na VŠ  technického a přírodovědného směru.

V první fázi projektu byli vzděláváni pedagogové pro potřeby tvorby inovovaných výukových materiálů. Součástí byly kurzy tvorby powerpointových prezentací, kurzy tvorby kapitol e-learningu a také série neformálních workshopů.

Dále se pedagogové zúčastnili dalších kurzů a neformálních workshopů o používání takto vytvořených a powerpointových prezentací a e-learningu ve výuce. Taktéž se realizoval kurz tvorby výukových programů pro projektové vyučování.

Po absolvování kurzů začali pedagogové vytvářet e-learning a jeho kapitoly. Vzniklo tak základních 78 e-learningových kapitol z různých předmětů (KA č.2). Tvořily se také základní powerpointové prezentace, kterých vzniklo 43 (KA č.3).

V lednu 2014 byla zahájena inovovaná výuka studentů (KA č.4). Prvním krokem bylo projektové vyučování, kdy studentům byly nabídnuty k výběru různé projekty jednotlivých pedagogů, na které se mohli přihlásit. V průběhu ledna se projekty připravily a ve dnech 23. – 30. 1. 2014 se projekty zrealizovaly jako projektový týden, který byl určen k jejich veřejné prezentaci na škole a kdy studenti mohli také navštěvovat prezentování výsledků jiných projektů.

Od ledna 2014 byla zahájena i inovovaná výuka pomocí již vytvořených i průběžně doplňovaných prezentací a e-learningových materiálů. Na stránkách školy byl zřízen studijní portál, kam mají studenti přístup a kde jsou všechny vytvořené prezentace a e-learningové materiály z projektu. V případě, že student onemocní, může takto doplňovat výuku, aby příliš nezmeškal. Vyvěšené prezentace se také dají použít i v situaci absence pedagoga.

V březnu 2014 byla zahájena spolupráce s vysokými školami v rámci KA č. 5., proběhly přípravy akcí a následně pak na gymnáziu přednášky a workshopy pedagogů z UK, VŠE a ČVUT; a taktéž se uskutečnily stáže studentů gymnázia na některých vysokých školách.

V průběhu inovované výuky (KA č.4) i nadále pedagogové tvořili nové kapitoly e-learningu a nové powerpointové prezentace podle průběžné potřeby, a tyto materiály byly plynule vyvěšovány na studijní portál; některé již vyvěšené prezentace byly dále upravovány či výrazně doplňovány. V průběhu celého projektu tak pedagogové ke dni 30. 3. 2015 vytvořili celkový počet 154 e-learningových kapitol a celkový počet 122 prezentací.

Po přípravách v závěru roku 2014 proběhla v lednu 2015 tvorba projektů pro další projektový týden, který 22. až 28. ledna 2015 opět vyvrcholil společným realizováním a prezentováním projektů v budově školy i mimo ni.

V návaznosti na předchozí přípravu proběhl v únoru a březnu 2015 druhý blok přednášek a workshopů externích pedagogů z vysokých škol a také stáže studentů gymnázia na vysokých školách.

V průběhu projektu byla zjišťována zpětná vazba, většinou pomocí dotazníkových šetření; její výsledky byly zohledněny do realizace projektu.

V rámci celého projektu byla pečlivě dodržována publicita projektu, podle pravidel uváděna loga a textové informace o financování.

Realizační tým celou dobu kontroloval a řídil průběh projektu. Jednou měsíčně byly uskutečněny porady realizačního týmu pro shrnutí dosavadní práce a vyřešení organizačních a provozních záležitostí projektu.

V projektu se realizovaly tyto jednotlivé klíčové aktivity:

Klíčová aktivita č. 1 – Vzdělávání pedagogů pro potřeby tvorby inovovaných výukových materiálů (1. 7. 2013 – 28. 2. 2014)

Klíčová aktivita č. 2 – Vytvoření e-learningu a náplň jeho kapitol (1. 8. 2013 – 28. 2. 2014)

Klíčová aktivita č. 3 – Vytvoření multimediálních prezentací a příprava pro zavedení inovovaných metodik práce a projektového vyučování (1. 8. 2013 – 28. 2. 2014)

Klíčová aktivita č. 4 – Inovované vzdělávání s použitím vytvořeného e-learningu, prezentací, inovovaných metodik práce a projektového vyučování (1. 2. 2014 – 30. 6. 2014, 1. 9. 2014 – 30. 3. 2015)

Klíčová aktivita č. 5 – Spolupráce s VŠ – stáže a exkurze studentů gymnázia, přednášky a workshopy VŠ učitelů na gymnáziu (1. 3. 2014 – 30. 6. 2014, 1. 10. 2014 – 30. 3. 2015)

Klíčová aktivita č. 6 – Publicita projektu (1. 7. 2013 – 30. 3. 2015)

Klíčová aktivita č. 7 – Vedení projektu (1. 7. 2013 – 30. 3. 2015)

 

Veřejné zakázky

Realizované:

 • veřejná zakázka Modernizace zařízení tělocvičen v objektu Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373, realizovana v termínu 13. 12. 2017 – 31. 12. 2017 společností Milan Houžvička, Sportservis ZANAP, IČ 16897455 – SOD k nahlédnutí.
 • veřejná zakázka Modernizace EZS v objektu Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373, realizovana v termínu 10. 7. 2017 – 18. 8. 2017 společností TECHNISERV, spol. s r.o., IČ 44264020 – SOD k nahlédnutí.
 • veřejná zakázka Stavební úpravy v budově Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373, realizovana v termínu 7. 7. 2016 – 22. 8. 2016 společností HARTEX CZ s.r.o., IČ 25048902 – SOD k nahlédnutí.
 • veřejná zakázka Dodávka počítačů a monitorů pro Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373„, realizovaná v termínu 14. 7. 2016 – 14. 8. 2016 společností S&T CZ s.r.o., IČ 44846029 – KS k nahlédnutí.
 • veřejná zakázka Stavební úpravy v budově Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373, realizovana v termínu 13. 7. 2015 – 14. 8. 2015 společností TECHNISERV, spol. s r.o., IČ 44264020 – SOD k nahlédnutí. TDI vykonával p. Milan Činka – smlouva k nahlédnutí.
 • veřejná zakázka Výměna podlahové krytiny ve školní jídelně Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373, realizovaná v termínu 27. 10. 2015 – 2. 11. 2015 společností  TRITON HB spol. s r.o., IČ 25277685 – SOD k nahlédnutí.

 

Gymnázium Českolipská
Českolipská 373
Praha 9
283 882 028
info@ceskolipska.cz
V Praze vytvořilo studio
Craft & Ideas