Přijímací řízení

Základní informace o čtyřletém studiu

 • Kód studijního oboru je 79-41-K/41 Gymnázium. Ve školním roce 2020/2021 budeme otevírat jednu třídu pro 30 žáků.

Aktuální informace s přihlédnutím na současnou epidemiologickou situaci

 • Rozmístění uchazečů při přijímacích zkouškách do čtyřletého studia najdete tady.
 • Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jste povinni vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Pokud bude chtít uchazeč během přestávky mezi testy přijímacích zkoušek opustit budovu školy, musí přinést žádost o uvolnění podepsanou zákonnými zástupci.
 • Metodiku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o ochraně zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných absolutorií 2019/2020 si můžete přečíst tady.

Časový harmonogram jednotných přijímacích zkoušek

Uchazeči bez SPUO (intaktní)

 • 8.00 příchod uchazečů z rizikových skupin do učeben a jejich rozsazení
 • 8.05 příchod ostatních uchazečů do učeben a jejich rozsazení
 • 8.30 zahájení administrace zkoušky z matematiky v učebnách
 • 8.45 - 10.10 didaktický test z matematiky
 • 10.15 - 10.55 pauza mezi testy (na základě potvrzení je možné opustit budovu školy)
 • 10.25 návrat uchazečů z rizikových skupin do učeben a jejich usazení na své místo
 • 10.40 návrat ostatních uchazečů do učeben a jejich usazení na své místo
 • 10.55 zahájení administrace zkoušky z českého jazyka a literatury v učebnách
 • 11.10 - 12.20 didaktický test z českého jazyka a literatury
 • 12.25 závěrečná administrace a odchod uchazečů z budovy gymnázia

Uchazeči s SPUO a s časovým navýšením 25%

 • 8.00 příchod uchazečů z rizikových skupin do učeben a jejich rozsazení
 • 8.05 příchod ostatních uchazečů do učeben a jejich rozsazení
 • 8.30 zahájení administrace zkoušky z matematiky v učebnách
 • 8.45 - 10.35 didaktický test z matematiky
 • 10.40 - 11.20 pauza mezi testy
 • 10.50 návrat uchazečů z rizikových skupin do učeben a jejich usazení na své místo
 • 11.05 návrat ostatních uchazečů do učeben a jejich usazení na své místo
 • 11.20 zahájení administrace zkoušky z českého jazyka a literatury v učebnách
 • 11.35 - 13.05 didaktický test z českého jazyka a literatury
 • 13.10 závěrečná administrace a odchod uchazečů z budovy gymnázia

Kritéria pro přijetí

 • Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, a souvisejícími předpisy.
 • Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných písemných testů z českého jazyka a matematiky. Při přijímacím řízení zohledňujeme obě vysvědčení z 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. K takto získaným bodům může uchazeč získat bonusové body za doložené úspěchy ve vědomostních soutěžích (olympiádách).
 • Níže najdete podrobná kritéria pro přijetí pro první i druhé kolo. Druhé kolo bude vyhlášeno v případě, že třída nebude v 1. kole naplněna.

Termíny pro přijímací řízení

 • Zaslání pozvánky k přijímací zkoušce: 25. 5. 2020
 • První řádný termín přijímacích zkoušek: 8. 6. 2020
 • Druhý řádný termín přijímacích zkoušek: nekoná se
 • Zaslání pozvánky na náhradní termín PZ: 9. 6. 2020
 • Zpřístupnění výsledků CERMATem: 15. 6. 2020
 • Vyhlášení výsledků PZ a nahlížení do spisu: 16. 6. 2020
 • Odevzdání zápisového lístku: nejpozději do 23. 6. 2020
 • Náhradní termín pro příjímací zkoušky: 23. 6. 2020

Dokumenty

Příprava k přijímacím zkouškám

 • Škola přípravné kurzy k přijímacím zkouškám neorganizuje, ale pronajímá učebny společnosti Zkoušky nanečisto s.r.o., která tyto přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ pořádá. Více najdete tady.